TL Audio EQ-2

Producent:

TL Audio EQ-2 – dwukana³owy equalizer lampowy

¯aden inny equalizer w tej klasie nie mo¿e siê równaæ z jakoœci¹ i brzmieniem EQ-2. Podobnie jak C-1 i PA-1, EQ-2 posiada szeœciomilimet

SKU: TL000009 Kategoria:
Opis

Opis

TL Audio EQ-2 – dwukana³owy equalizer lampowy ¯aden inny equalizer w tej klasie nie mo¿e siê równaæ z jakoœci¹ i brzmieniem EQ-2. Podobnie jak C-1 i PA-1, EQ-2 posiada szeœciomilimetrowy aluminiowy panel przedni, lampy firmy General Electric oraz wysokiej jakoœci nadruki œcie¿ek obwodów lampowych. Dodatkowymi elementami s¹ prze³¹czniki szczytowo-pó³kowe w sekcji filtrów niskich i wysokich czêstotliwoœci oraz diody „DRIVE” i „PEAK” (dioda DRIVE sygnalizuje przechodzenie sygna³u przez uk³ad lampowy natomiast dioda PEAK sygnalizuje przesterowanie sygna³u). Elektronika obwodów wewnêtrznych zosta³a tak zaprojektowana, aby jak najbardziej podkreœliæ ciep³o brzmienia produkowane przez uk³ad lampowy.  

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Format

Ilość kanałów

Układ

D.I.

Pad

Filtry

Odwrócenie polaryzacji

Opcje dodatkowe

Zasilacz